Globalization concept

Өргөн зурвасын дамжуулагч, хүлээн авагч, дамжуулагч