Globalization concept

Холл-эффект гүйдлийн мэдрэгч