Globalization concept

ESD ба хэт хүчдэлээс хамгаалах IC